Zásady zpracování osobních údajů

Provozovatelem těchto webových stránek je Nympharm s.r.o., IČ: 06807356, sídlem: Jižní 1342, 290 01 Poděbrady. Dále jen „provozovatel“.

Správa osobních údajů, které nám poskytnete

(a) Kategorie osobních údajů a Účely zpracování

Provozovatel zpracovává osobní údaje z registrace (jméno, příjmení, číslo pojištěnce, e-mail, telefon, doručovací adresa a další údaje z registrace) a údaje z nákupní historie u provozovatele. Osobní údaje výše uvedené mohou být údaji citlivými, protože mohou poskytovat informace o zdravotním stavu majitele karty Nympharm (nebo dětí mladších 16 let).

Osobní údaje majitele Nympharm karty včetně jeho citlivých osobních údajů jsou zpracovávány za účelem (i) kontroly a vyhodnocení interakcí léčiv a (ii) za účelem vytváření nákupní historie a jejího analyzování (včetně profilování) pro cílené poskytování nabídek. Pokud nám neposkytnete souhlas se zasíláním obchodních sdělení (viz dále), budeme Vám posílat pouze sdělení týkající se Vaší Nympharm karty a Uživatelského účtu (vyúčtování).

Při registraci pro získání karty Nympharm využíváme papírovou registraci. Papírová registrace bude naskenována a následně zlikvidována; nadále pak bude provozovatel jako správce pracovat pouze s elektronickou podobou (PDF).

Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi, jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě manuálně. Provozovatel garantuje bezpečnost poskytnutých dat. Z plně  anonymizovaných údajů, které již nejsou osobními údaji, Provozovatel může vytvářet obchodní a marketingové statistiky ohledně užívání léků a produktů. Tyto statistiky může provozovatel poskytnout třetí straně.

(b) Souhlas a jeho odvolání

Výše uvedené údaje zpracováváme na základě Vašich souhlasů, které poskytujete během registrace. Souhlasy nám dáváte dobrovolně a můžete je kdykoliv odvolat, a to písemnou žádostí doručenou (i) jako scan na adresu info@nympharm.cz nebo (ii) poštou na adresu provozovatele Jižní 1342, 290 01 Poděbrady, nebo (iii) poštou či osobně do některé Nympharm Lékárny adresy: Boleslavská 1854, 288 02 Nymburk a 2. května 757/1, 288 02 Nymburk.

Tímto není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. V žádosti je potřeba uvést číslo Lékové karty a další údaje z registrace. Kartu bezpečně zlikvidujte. S ohledem na ochranu údajů majitele karty Nympharm, může provozovatel provést ještě další úkony, aby žadatele plně identifikoval. Provozovatel neodpovídá za doručení, pokud si zvolíte cestu nezabezpečené e-mailové komunikace. Vezměte prosím na vědomí, že pokud odvoláte svůj souhlas s kontrolou a vyhodnocováním interakcí nebo se sledováním a vyhodnocováním Vaší nákupní historie, Vaše výhody pomocí karty Nympharm skončí, neboť bez Vašich souhlasů Vám nemůžeme výhody karty Nympharm poskytovat. Tím skončí rovněž Vaše body na kartě Nympharm.

Na vyřízení Vaší žádosti má provozovatel 1 měsíc. Vezměte prosím na vědomí, že v průběhu jednoho měsíce ode dne vymazání Osobních údajů Vám však může být doručeno vyúčtování nebo jiná obdobná nabídka, která byla předána příjemcům (např. dopravci nebo poštovním doručovatelům) před odvoláním souhlasu.

(c) Obchodní sdělení o akcích provozovatele

Pokud jste v Registraci udělil/a souhlas také se zasíláním obchodních sdělení, pak je provozovatel oprávněn zasílat Vám resp. majiteli karty Nympham informace obchodního typu, pokud tyto shledá podstatnými nebo zajímavými, a to nad rámec informací týkajících se karty Nympharm. Informace lze zasílat poštou, formou SMS nebo e-mailem, pokud jsou tyto údaje uvedené v Registraci nebo v Uživatelském účtu. Zasílání uvedených obchodních sdělení je možné kdykoliv a bezplatně odmítnout, a to pomocí odkazu v e-mailu nebo telefonicky (kontakty najdete na webových stránkách provozovatele https://www.nympharm.cz/kontakt. Případné odvolání Vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení nemá vliv na výhody karty Nympharm ani na body na kartě.

(d) Zpracovatelé

Podpisem nebo odesláním online registrace je udělen výslovný a informovaný souhlas k tomu, aby provozovatel a z jeho pověření případně další zpracovatelé, uvedení na webových stránkách https://nympharm.cz, zpracovávali všechny výše uvedené osobní údaje k výše popsaným účelům tj. zejména aby je shromažďovali, ukládali, zpřístupňovali, upravovali, třídili, vyhledávali v nich, vymazávali je (likvidovali) a to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který bude nahrazen nařízením EU 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a českým adaptačním zákonem. K jiným účelům než je program karty Nympharm (případně k odsouhlasenému zasílání obchodních sdělení) nebudou osobní údaje zpracovány.

(e) Doba zpracování

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány po dobu registrace karty Nympharm. Při nepoužívání karty Nympharm déle jak tři roky však bude karta Nympharm ukončena a veškeré osobní údaje do jednoho měsíce smazány (viz informace o kartě Nympharm – zrušení registrace).

(f) Automatizované rozhodování

V rámci zpracování osobních údajů za účelem realizace výhod karty Nympharm dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, spočívajícím ve statistickém a analytickém zpracování údajů. V rámci tohoto zpracování bude majitel karty Nympharm automaticky zařazen do skupin zákazníků, na základě čehož mu následně bude provozovatel nabízet zboží a služby. Toto rozhodování však nemá žádné právní účinky pro majitele karty Nympharm.

(g) Práva ohledně osobních údajů

Jako majitel karty Nympharm máte právo přístupu ke všem svým osobním údajům, můžete požadovat korekci a omezené zpracování, výmaz či blokování osobních údajů a jejich likvidaci. Dále máte právo vznést u provozovatele námitku proti zpracování svých osobních údajů a právo obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů. Od 25. 05. 2018 máte právo na přenositelnost osobních údajů.

V případě uplatnění výše uvedených práv nebo pro dotazy ohledně zpracování osobních údajů, uplatňování práv spojených s osobními údaji využijte kontakt info@nympharm.cz.